Slovensko

Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe, pričom Krahule bývajú označované aj ako geografický stred Európy. Má rozlohu 49 035 km² a k 31. 12. 2012 tu žilo 5 410 836 obyvateľov. Na západe hraničí s Českom (251,8 km) a Rakúskom (107,1 km), na severe s Poľskom (541,1 km), na východe s Ukrajinou (97,8 km) a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom (654,8 km). Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava.

Oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva je na základe veku zamestnancov považovaná za tú s vyšším vekom pracovnej sily. Celkovo je v týchto odvetviach najpočetnejšia veková skupina 50 – 54 rokov (17,58 %).

Podľa štatistického zisťovania ISCP (MPSVR SR) 1-04 je na Slovensku celkovo evidovaných 1 709 022 zamestnancov. Z toho v poľnohospodárstve a potravinárstve pracuje 79 347, čo na celkovom počte zamestnancov predstavuje 4,64 %.

Najvyšší počet zamestnancov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracuje v zamestnaní Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení, kde ich je evidovaných 7 081.

Čo sa týka miezd, tak v roku 2012 bola v SR vo vybraných zamestnaniach súvisiacich s poľnohospodárstvom a potravinárstvom najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda v zamestnaní Prezidenti a generálni riaditelia podnikov a organizácií (2 114 EUR).

Veľmi výrazný podiel zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve má stredné odborné vzdelanie získané na bývalých stredných odborných učilištiach (SOU), je ich až 36,24 %. Výrazne vyšší podiel ako v celej SR tu zaberajú aj zamestnanci s ukončeným základným vzdelaním, pričom ich je až 8,78 %.

Najvyššia mzda sa na Slovensku v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva dosahuje vo výrobe nápojov, kde je priemerná hrubá mesačná mzda 1 010,99 EUR. Na druhom mieste sa nachádza výroba potravín s priemernou hrubou mesačnou mzdou 745,13 EUR. Najnižšia mzdu 697,81 EUR majú zamestnanci v oblasti pestovania plodín a chovu zvierat, poľovníctva a služieb s tým súvisiacimi.

Ku 2. 4. 2013 bolo evidovaných 17 676 uchádzačov o zamestnanie, ktorých posledné zamestnanie bolo vykonávané v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. To predstavuje na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie na Slovensku 5,84 %.

Výmera ornej pôdy zaznamenávala počas celého sledovaného obdobia nárast a v roku 2012 dosiahla hodnotu 1 359 979 ha. Trvalé lúky a pasienky zaznamenali podobný trend vývoja ako využitá poľnohospodárska pôda a to prvotný nárast a následný pokles, pričom počas celého sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 1 913 ha na 514 942 ha v roku 2012. Čo sa týka využitia ornej pôdy, tak jednoznačnú dominanciu vykazujú obilniny, ktorých podiel na ornej pôde neustále rastie a v roku 2012 bol na úrovni 58,49 %.

V roku 2011 prišlo k výraznému zvýšeniu objemu produkcie u takmer všetkých plodín s výnimkou viacročných krmovín, ktoré zaznamenali v roku 2011 mierny pokles a maximum na úrovni 688 488,26 ton dosiahli v roku 2010. V roku 2012 poklesli oproti roku 2011 všetky plodiny a oproti roku 2010 to bola okrem viacročných krmovín aj cukrová repa a olejniny. V roku 2012 sa v SR dopestovalo 3 035 809,76 ton obilnín, 454 287,92 ton olejnín, 191 461,40 ton zemiakov a 894 455,41 ton cukrovej repy.

V roku 2011 sa v SR chovalo 463 358 kusov hovädzieho dobytka, 580 393 kusov ošípaných, 393 927 kusov oviec a 11 375 603 kusov hydiny.
Najviac žiakov v poľnohospodárskych študijných a učebných odboroch bolo evidovaných v Košickom kraji (887 žiakov). Za ním nasledoval Banskobystrický kraj (855 žiakov) a Nitriansky kraj (830 žiakov). Naopak najmenej žiakov bolo v Trnavskom kraji, kde bolo evidovaných 578 žiakov. V Košickom kraji bolo aj napriek najvyššiemu počtu žiakov len 188 absolventov poľnohospodárskych odborov a na poslednom mieste v ich počte sa nachádzal Bratislavský kraj (168 absolventov).

Situácia v skupine potravinárskych študijných a učebných odborov je mierne odlišná. Suverénne najvyšší počet žiakov v potravinárskych odboroch je v Nitrianskom kraji, kde ich bolo k 15. 9. 2012 evidovaných 743. Druhý najvýraznejší bol Banskobystrický kraj, kde bolo evidovaných 475 žiakov. Za ním nasledoval Košický kraj (277 žiakov) a Trnavský kraj (276 žiakov). Najmenej žiakov bolo evidovaných v Bratislavskom kraji (110 žiakov).
V poľnohospodárskych študijných odboroch v roku 2013 jednoznačne dominujú 3 univerzity. Na prvom mieste sa nachádza Slovenská poľnohospodárska univerzita, kde k 15. 9. 2012 študovalo 4 156 študentov. So značným odstupom sa na druhom mieste nachádza Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde bolo evidovaných 1 288 študentov spojených s oblasťou poľnohospodárstva. Na tretej priečke je Technická univerzita vo Zvolene, ktorú navštevovalo 1 063 študentov poľnohospodárskych študijných odborov, pričom však ide aj o študijné odbory so zameraním na lesníctvo.

Najvyšší počet študentov v potravinárskych odboroch sa nachádza na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde na tomto type odborov študuje 897 osôb. Vyšší počet študentov potravinárskych študijných odborov je aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde ich bolo k 15. 9. 2012 evidovaných 143. Na treťom mieste z hľadiska počtu študentov potravinárskych odborov je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde bolo týchto študentov 89. Pri študijných odboroch súvisiacich s poľnohospodárstvom jednoznačne dominuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s počtom 4 156 študentov.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK