Pracovné pozície

Pri spracovaní a tvorbe štruktúry poľnohospodárskych a potravinárskych zamestnaní bolo vybraných 61 zamestnaní, ktoré sú charakterizované ako typické zamestnania v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Pri realizácii čo najkomplexnejšieho výberu typických zamestnaní v prihraničnom regióne bol dôležitý počet zamestnancov v prihraničnom regióne v jednotlivých zamestnaniach poľnohospodárstva a potravinárstva. Významnou časťou bolo aj vytvorenie a následná analýza jednotlivých popisov zamestnaní. Najprv boli vyselektované zamestnania s najvyšším počtom zamestnancov v prihraničnom regióne, pretože práve tie je možné považovať za najčastejšie sa vyskytujúce zamestnania, t.j. typické zamestnania. Následne prebehla pozorná analýza a definícia popisov zamestnaní, ktoré možno charakterizovať ako typické pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Najprv boli vybrané zamestnania s najvyšším počtom zamestnancov a z nich následne vyselektované tie, ktoré majú najvyššiu mieru uplatniteľnosti práve v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Regionálne trhy sú značne prepojené a aj situácia na trhu práce v nich vykazuje podobné hodnoty, napr. odvetvová príbuznosť, migrácia pracovnej sily, cezhraničná firemná spolupráca a pod. Keďže pri aktívnej spolupráci tento typ regiónov býva prepojený rôznou formou dodávateľských a subdodávateľských väzieb, ktoré majú dopad aj na štruktúru najžiadanejších pracovných pozícií v sledovanom prihraničnom regióne, aj táto oblasť bola braná do úvahy.

Zoznam pozícií:
Riadiace práce
Predseda družstva
Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe
Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
Odborné nemanuálne práce
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
Vedúci strediska v poľnohospodárstve
Technik v rastlinnej výrobe
Technik v živočíšnej výrobe
Technik v oblasti záhradníctva
Technológ v potravinárskej výrobe
Technik kontroly v potravinárskej výrobe
Technik údržby v potravinárskej výrobe
Inseminačný technik
Kvalifikované manuálne a remeselné práce
Ošetrovateľ koní
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
Vinohradník
Ovocinár
Pestovateľ rôznorodých plodín
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz
Chovateľ ošípaných
Dojič dojníc, oviec a kôz
Chovateľ hydiny
Pestovateľ v zmiešanom hospodárstve
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
Porážač, vykosťovač
Mäsiar, údenár
Lahôdkar
Spracovateľ rýb
Spracovateľ hydiny
Pekár
Cukrár
Cukrovinkár
Cestovinár
Výrobca mlieka (mliekar)
Výrobca syra a bryndze
Spracovateľ ovocia a zeleniny
Spracovateľ obilia (mlynár)
Sladovník a pivovarník
Spracovateľ hrozna, vinár
Kvalitár potravín a nápojov
Montážne práce a obsluha strojov
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
Operátor zariadenia na výrobu vína
Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
Kombajnista
Traktorista (poľnohospodárstvo)
Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK