Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh vo zverenej časti potravinárskej výroby v zmysle dosiahnutia objemových a kvalitatívnych cieľov výroby pri rešpektovaní bezpečnostných a hygienických noriem. Zabezpečuje plynulý chod zvereného úseku a koordináciu s oblasťami, ktoré s ním súvisia. Kontroluje dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe a určuje optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby.
Odborné zručnosti
• Orientácia v normách kvality a technických podkladoch v potravinárstve.
• Navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve.
• Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe.
• Spracovanie pokladov pre odmeňovanie pracovníkov v potravinárskej výrobe.
• Spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v potravinárskej výrobe.
• Rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe.
• Kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby.
• Kontrola pracovného procesu a výsledkov práce.
• Stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu.
• Analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe.
• Zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality.
• Vypracovávanie výpočtov a ďalších podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby.
• Meranie spotreby práce v potravinárskej výrobe.
• Zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe.
• Koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe.
• Stanovovanie akostných požiadaviek na výrobnú surovinu v prípade nahradenia v závislosti od druhu potravinárskej výroby.
• Vedenie príslušnej dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby.
Odborné vedomosti
• Hygiena výroby potravín.
• Analýza potravín a krmív.
• Potravinárska a krmivárska chémia.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Konzervárenská technológia.
• Manažment pre majstrov.
• Systémy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve.
• Doplnkové látky (aditíva), kŕmne suroviny, ich skladovanie.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív.
• Hodnotenie a posudzovanie kvality potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu.
• Zásady tvorby a ochrany životného prostredia.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK