Špecialista údržby v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Špecialista údržby v potravinárskej výrobe zabezpečuje údržbu a opravy výrobného a nevýrobného zariadenia pre zabezpečenie plynulej výroby, vysokej produktivity a maximálnej kvality s ohľadom na dodržanie zásad bezpečnosti pri práci, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe a minimalizovania nákladov. Zabezpečuje nákup a dodávky strojov, zariadení a náhradných dielcov pre potravinársku výrobu.
Odborné zručnosti
• Koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe.
• Koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe.
• Kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Spolupráca pri spracovaní koncepcie, metodík a prognóz rozvoja v oblasti výroby potravín a krmív.
• Posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk.
• Zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie.
• Spracovanie vnútropodnikových cien jednotlivých výkonov, materiálu, sériových alebo jednoduchých výrobkov, vyraďovaného materiálu a iných predmetov, prác a služieb.
• Kontrola dodržiavania cenových limitov a pravidiel na stanovovanie cien.
• Riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu.
• Vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe.
• Orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe.
Odborné vedomosti
• Ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby.
• Ekonomika podnikateľského subjektu.
• Vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií a projektov.
• Tvorba kalkulácií a rozpočtov.
• Cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny.
• Finančné plánovanie.
• Všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby.
• Priemyselné inžinierstvo.
• Právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie.
• Zásady prevádzkovej kontroly.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK