Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe sa zaoberá riadením kvality výroby v potravinárskom sektore, koordinuje riadenie kvality s vplyvom na normalizáciu a metrológiu. Vykonáva metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v potravinárskej výrobe a stanovuje spôsoby hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v potravinárskej výrobe.
Odborné zručnosti
• Koordinovanie riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v potravinárskej výrobe.
• Koordinovanie spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v
potravinárskej výrobe.
• Spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a technologických procesov v
potravinárskej výrobe.
• Spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v potravinárskej
výrobe.
• Metodické riadenie normalizácie, metrológie a skúšobníctva v potravinárstve.
• Vyhodnocovanie systémov riadenia akosti v organizácii potravinárskej výroby.
• Zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na
dosiahnutie požadovanej kvality.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín, výroby krmív a výživy zvierat.
• Analýza potravín a krmív.
• Systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve a krmivárstve.
• Technológia a zariadenia používané v potravinárskej výrobe.
• Technológia spracovania potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
• Technológia výroby krmív a kŕmnych zmesí pre zvieratá.
• Technológia výroby premixov a medikovaných krmív.
• Doplnkové látky (aditíva), kŕmne suroviny, ich skladovanie.
• Výživa ľudí.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív.
• Potravinárska a krmivárska chémia.
• Potravinárske a krmivárske suroviny a ich skladovanie.
• Základy potravinárskych a krmivárskych technológií.
• Základné druhy strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK