Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik

Pracovná náplň
Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik koordinuje a dohliada na procesy v živočíšnej výrobe, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti. Riadi zamestnancov a dohliada na kvalitu a efektívnosť živočíšnej výroby.
Odborné zručnosti
• Komplexné riadenia živočíšnej výroby a koordinácia jednotlivých úsekov živočíšnej produkcie.
• Evidencia chovu a jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat.
• Sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných.
• Riadenie plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat.
• Posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu a kvality výrobkov pri spracovaní živočíšnych surovín.
• Posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy.
• Zabezpečovanie procesu kooperácie živočíšnej výroby s rastlinnou výrobou.
• Plánovanie údržby, servisu a kontroly strojov a zariadení.
• Vedenie predpísanej chovateľskej dokumentácie.
• Dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky.
• Vypracovanie žiadostí o poľnohospodárske dotácie.
• Uzatváranie obchodných zmlúv v živočíšnej výrobe.
Odborné vedomosti
• Zootechnika.
• Chov hospodárskych zvierat a živočíšna produkcia.
• Výživa, kŕmenie a napájanie hospodárskych zvierat.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Spôsoby riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe.
• Zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Ekonomika a manažment živočíšnej výroby.
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Existujúci právny rámec živočíšnej poľnohospodárskej výroby v EÚ a SR.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK