Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe

Pracovná náplň
Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe realizuje rôzne pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v živočíšnej výrobe. Pomáha pri neodborných rutinných prácach spojených s ošetrovaním, pasením a kontrolou zdravotného stavu zvierat.
Odborné zručnosti
• Vykonávanie pomocných prác na úseku živočíšnej produkcie.
• Napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat.
• Príprava a dávkovanie krmív pre hospodárske zvieratá podľa pokynov.
• Správna manipulácia so zvieratami a ich čistenie.
• Starostlivosť o zdravie zvierat.
• Obsluha jednoduchých strojov a zariadení.
• Čistenie výbehov, maštalí a ostatných priestorov určených na chov hospodárskych zvierat.
• Údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, sledovanie a posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá.
• Obsluha prevádzky predliahní a doliahní hrabavej a vodnej hydiny.
• Zber, ošetrenie a selekcia vajec.
• Údržba a drobná oprava strojov, zariadení a náradia.
• Naháňanie zvierat, napr. ošípaných, teliat, jalovíc na váhu.
• Manipulácia s materiálmi, napr. vrecami obilia, hnojiva, zemiakov a pod.
• Základná údržba ťažkých poľnohospodárskych strojov.
• Vyskladňovanie a presun hotových výrobkov a tovaru.
• Manipulácia s materiálom v živočíšnej výrobe.
• Starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad.
• Pomocné práce pri pôrodoch hospodárskych zvierat.
• Pomocné práce pri veterinárnych zákrokoch.
• Kontrolná a evidenčná činnosť.
Odborné vedomosti
• Základy živočíšnej výroby a živočíšnej produkcie.
• Znalosť jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
• Základy etológie hospodárskych zvierat.
• Zásady bezpečnej manipulácie s hospodárskymi zvieratami.
• Používanie poľnohospodárskych nástrojov a prístrojov.
• Poľnohospodárska mechanizácia a technika.
• Základy chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK