Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm

Pracovná náplň
Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm koordinuje a riadi rastlinnú výrobu, stanovuje koncepčné zámery, vykonáva špecializovanú poradenskú a metodickú činnosť v tejto oblasti. Dohliada na spracovanie a prípravu pôdy, výsev a výsadbu, určuje technologické postupy pestovania poľnohospodárskych plodín, pripravuje pracovné postupy a zostavuje plány osevov. Riadi zamestnancov a dohliada na kvalitu a efektívnosť rastlinnej výroby.
Odborné zručnosti
• Komplexné riadenie rastlinnej výroby a koordinácia jednotlivých úsekov.
• Riadenie postupu pri pestovaní poľnohospodárskych plodín v celom rozsahu rastlinnej výroby, vrátane zberu a pozberových prác.
• Zabezpečovanie nákupu osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu.
• Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií.
• Stanovenie požiadaviek typu a počtu poľnohospodárskej techniky.
• Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia.
• Spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby.
• Spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe.
• Posudzovanie kvality pôdy na pestovanie rôznych druhov poľnohospodárskych plodín a procesu ich rastu a zretia.
• Zabezpečovanie procesu kooperácie živočíšnej výroby s rastlinnou výrobou.
• Plánovanie údržby, servisu a kontroly strojov a zariadení.
• Stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu.
• Vypracovanie žiadostí o poľnohospodárske dotácie.
• Uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej výrobe.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pedológia.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe.
• Agrochémia, výživa a hnojenie rastlín a poľnohospodárskych plodín.
• Osevné postupy.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Technologické postupy mechanického spracovania pôdy.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Stroje, zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.
• Ekonomika a manažment rastlinnej výroby.
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Existujúci právny rámec rastlinnej poľnohospodárskej výroby v EÚ a SR.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK