Kvalitár potravín a nápojov

Pracovná náplň
Kvalitár potravín a nápojov vykonáva činnosti súvisiace s posudzovaním kvality potravín a nápojov a dbá o dodržiavanie technologických postupov v potravinárskej výrobe. Hodnotí kvalitu vstupných surovín, ako aj kvalitu finálnej produkcie. Vykonáva degustácie, rozbory, analýzy a kontroly surovín, polotovarov a výrobkov vo všetkých fázach výrobného procesu. Analyzuje odchýlky od stanovených štandardov kvality a zodpovedá za mikrobiologickú bezchybnosť potravinárskych výrobkov.
Odborné zručnosti
• Orientácia v predpisoch a normách kvality v potravinárstve.
• Kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe.
• Vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe.
• Vypracovávanie výpočtov a ďalších podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby.
• Vypracovanie plánov kontroly kvality jednotlivých výrobkov.
• Orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle.
• Degustácia nápoja alebo potraviny (napr. víno, likéry, destiláty, čokoláda, syry a pod.) a ich písomný a ústny popis.
• Vykonávanie fyzikálnych, chemických a mikrobiologických skúšok kvality.
• Spracovanie odborného posudku zameraného na výsledky degustácie potravín a nápojov.
• Stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality potravinárskych výrobkov.
Odborné vedomosti
• Analýza potravín.
• Mikrobiológia.
• Hygiena potravín.
• Chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy.
• Zásady racionálnej výživy.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Agropotravinárstvo.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Systémy a normy kvality v oblasti potravinárskej výroby.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK