Spracovateľ obilia (mlynár)

Pracovná náplň
Spracovateľ obilia (mlynár) sa podieľa na spracovaní potravinárskych surovín v procese mletia, ktorý zahŕňa čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie surovín. Realizuje výrobu potravín, mlynských jedlých výrobkov, múčnych zmesí alebo krmív podľa príslušného technologického postupu. Posudzuje kvalitu surovín a hodnoty parametrov výrobného procesu v mlynskej výrobe a zabezpečuje voľbu vhodných technologických postupov a parametrov v mlynárskej prevádzke.
Odborné zručnosti
• Príjem, kontrola, čistenie a skladovanie surovín a pomocného materiálu na výrobu mlynárskych produktov.
• Vyhodnocovanie kvalitatívnych znakov obilnín pred spracovaním.
• Vyhodnocovanie kvalitatívnych znakov a požiadaviek na kvalitu hotových výrobkov (senzorické hodnotenie, analytické hodnotenie) podľa príslušných noriem.
• Miesenie obilia na zámel, spracovanie obilia a ďalších zrnín na múku a mlynárske výrobky.
• Čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie potravinárskych surovín v mlynskom procese spracovania.
• Riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov.
• Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení na spracovanie poľnohospodárskych produktov na mlynské výrobky a kŕmne zmesi.
• Balenie a expedícia múky a ostatných hotových výrobkov.
• Zaznamenávanie a vyhodnocovanie technických údajov a podávanie správ o výrobných procesoch a výsledkoch.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v mlynárskej prevádzke.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
• Kontrola parametrov výrobného procesu a monitorovanie výroby.
• Príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na mlynskú výrobu.
• Vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe mlynských výrobkov.
Odborné vedomosti
• Technológia spracovania múky.
• Mlynská technológia.
• Hygiena potravín.
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín v mlynskom procese.
• Technológia skladovania, balenia a prepravy múky a mlynských krmív.
• Potravinárske a krmivárske technológie.
• Základy biologickej bezpečnosti.
• Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK