Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe riadi technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje a zabezpečuje celkové fungovanie výroby a jednotlivých úsekov potravinárskej výroby. Vedie tím zamestnancov a zodpovedá za bezproblémový chod potravinárskej prevádzky. Kontroluje a posudzuje dodržiavanie technologických postupov, procesov a noriem v potravinárskej výrobe.
Odborné zručnosti
• Komplexné riadenie technologických postupov a procesov v potravinárskej výrobe.
• Kontrola dodržiavania technologických postupov v potravinárskej výrobe.
• Posudzovanie a schvaľovanie nových postupov a procesov v potravinárskej výrobe.
• Analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v potravinárskej výrobe.
• Orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov v potravinárskej výrobe.
• Overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v potravinárskej výrobe.
• Plánovanie a organizácia revízií, skúšok technickej spôsobilosti a kontrol v potravinárskej výrobe.
• Vykonávanie skúšok kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v potravinárskej výrobe.
• Spolupráca na vývoji nových technológií v potravinárskej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia.
• Stanovovanie koncepcie riadenia kvality v potravinárskej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly.
• Aplikácia optimálnych technologických postupov a technologických podmienok v potravinárskej výrobe.
• Zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi.
• Zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie potravinárskej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok.
Odborné vedomosti
• Manažment.
• Ekonomika a riadenie potravinárskej výroby.
• Hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
• Potravinárske technológie, druhy strojov, zariadení a surovín.
• Personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania.
• Pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov.
• Systémy a štandardy kvality v potravinárskej výrobe.
• Výber zamestnancov, riadenie konkurzov.
• Základy technologických procesov.
• Legislatíva súvisiaca s potravinárskou výrobou.
• Normy a normatívy v potravinárskej výrobe.
• Plánovanie ľudských zdrojov v organizácii.
• Systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve a krmivárstve.
• Potravinárska chémia a mikrobiológia.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia spracovania potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK