Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby

Pracovná náplň
Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby riadi poľnohospodársku farmu na úseku rastlinnej výroby, kontroluje a koordinuje jednotlivé agrotechnické úkony, pestovateľské a zberové práce v rastlinnej produkcii. Vedie podriadených zamestnancov na zverenom úseku a koordinuje priebeh a väzby výrobných činností na úseku rastlinnej produkcie. Uzatvára obchodné zmluvy a zabezpečuje odbyt rastlinnej produkcie.
Odborné zručnosti
• Komplexné riadenie rastlinnej výroby a jednotlivých úsekov rastlinnej produkcie.
• Riadenie komplexných pestovateľských prác v rastlinnej výrobe.
• Riadenie a stanovovanie technologických postupov a výrobných technických podmienok.
• Organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky.
• Poradenstvo pri konzervovaní a skladovaní rastlinnej produkcie.
• Poradenstvo pri posudzovaní stavu porastu, skladovaného materiálu a návrh ochranných opatrení.
• Zabezpečovanie procesu kooperácie rastlinnej výroby so živočíšnou výrobou.
• Plánovanie a riadenie obchodných činnosti v rastlinnej výrobe.
• Dohadovanie zákaziek a uzatváranie dodávateľsko-odberateľských zmlúv na zabezpečenie technických podmienok prevádzky strojov (pohonné hmoty, náhradné diely, opravy u iných subjektov).
• Vedenie príslušnej evidencie na úseku rastlinnej produkcie.
• Zabezpečovanie odbytu rastlinnej produkcie.
• Kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov.
• Kontrola plnenia výrobných úloh na základe stanovených operatívnych plánov výroby.
• Spracovávanie analýz efektivity (výroby, produktivity práce, výrobných nákladov).
• Spracovanie prevádzkovej dokumentácie, výkazov a evidencií.
• Spracovanie plánov údržby a opráv strojov a technologických zariadení.
• Vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní.
• Vypracovanie žiadostí o poľnohospodárske dotácie.
• Zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe.
• Kontrola dodržiavania noriem ochrany zdravia, požiarnej ochrany a životného prostredia.
Odborné vedomosti
• Manažment.
• Vedenie pracovného kolektívu.
• Hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
• Personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania.
• Plánovanie ľudských zdrojov v organizácii.
• Výber zamestnancov, riadenie konkurzov.
• Normy a normatívy v rastlinnej výrobe.
• Botanika.
• Pedológia.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe.
• Agrochémia, výživa a hnojenie rastlín a poľnohospodárskych plodín.
• Osevné postupy.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Technologické postupy mechanického spracovania pôdy.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Stroje, zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.
• Obsluha poľnohospodárskych strojov v rastlinnej produkcii.
• Ekonomika a manažment rastlinnej výroby.
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Existujúci právny rámec rastlinnej poľnohospodárskej výroby v EÚ a SR.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK