Porážač, vykosťovač

Pracovná náplň
Porážač, vykosťovač sa podieľa na porážke jatočných zvierat a rozrábke tiel jatočných zvierat. Vykonáva ich prípravu na delenie, porciovanie a ďalšie spracovanie rozrábaním, kostením, špeciálnou úpravou na predaj a na výrobu. Obsluhuje stroje a zariadenia na úpravu tiel jatočných zvierat a spracovanie mäsa.
Odborné zručnosti
• Preprava jatočných zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie.
• Omračovanie a odkrvovanie jatočných zvierat.
• Odber vzoriek pri spracovávaní mäsa a senzorické posudzovanie ich kvality.
• Delenie, porciovanie tiel jatočných zvierat a vykosťovanie mäsa a zveriny.
• Polenie a konečná úprava jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat.
• Ošetrenie a skladovanie jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat a jatočných produktov.
• Zaobchádzanie s jatočným odpadom a jeho bezpečná likvidácia.
• Triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
• Príprava surovín na výrobu mäsa a mäsových výrobkov.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov.
• Balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov živočíšneho pôvodu.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Technológia a technika spracovania mäsa.
• Ovládanie procesu porážky (porážka, odkožovanie, odrezávanie končatín, vyberanie vnútorností a pod.).
• Hygiena spracovania a výroby potravín živočíšneho pôvodu.
• Hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu.
• Základy anatómie a morfológie jatočných zvierat.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK