Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby

Pracovná náplň
Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby riadi poľnohospodársku farmu na úseku živočíšnej výroby, koordinuje a kontroluje jednotlivé úseky živočíšnej produkcie. Vedie podriadených zamestnancov na zverenom úseku, organizuje ich prácu a operatívne riadi prevádzku. Navrhuje a stanovuje technologické postupy a výrobné technické podmienky v živočíšnej výrobe. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, výrobných procesov a noriem ochrany zdravia, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Uzatvára obchodné zmluvy a zabezpečuje odbyt živočíšnej produkcie.
Odborné zručnosti
• Komplexné riadenie živočíšnej výroby a jednotlivých úsekov živočíšnej produkcie.
• Koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností na úseku živočíšnej produkcie.
• Riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v živočíšnej výrobe.
• Vybavovanie nákupu hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu.
• Evidencia chovu a jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat a živočíšnej produkcie.
• Evidencia, označovanie a presun hospodárskych zvierat.
• Realizácia plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat.
• Vedenie prevádzkovej dokumentácie chovu hospodárskych zvierat a živočíšnej produkcie.
• Zabezpečovanie reprodukcie a zooveterinárnych opatrení v chovoch hospodárskych zvierat.
• Realizácia investičnej činnosti do strojného výrobného zariadenia pre živočíšnu výrobu.
• Zabezpečovanie procesu kooperácie živočíšnej výroby s rastlinnou výrobou.
• Dohadovanie zákaziek a uzatváranie dodávateľsko-odberateľských zmlúv na zabezpečenie technických podmienok prevádzky strojov (pohonné hmoty, náhradné diely, opravy u iných subjektov)
• Zabezpečovanie odbytu živočíšnej produkcie.
• Kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov.
• Kontrola plnenia výrobných úloh na základe stanovených operatívnych plánov výroby.
• Spracovávanie analýz efektivity (výroby, produktivity práce, výrobných nákladov).
• Spracovanie prevádzkovej dokumentácie, výkazov a evidencií.
• Spracovanie plánov údržby a opráv strojov a technologických zariadení.
• Vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní.
• Vypracovanie žiadostí o poľnohospodárske dotácie.
• Zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v živočíšnej výrobe.
• Ovládanie pracovných zručností pri chove a ošetrovaní hospodárskych zvierat.
Odborné vedomosti
• Manažment.
• Vedenie pracovného kolektívu.
• Hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
• Personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania.
• Plánovanie ľudských zdrojov v organizácii.
• Výber zamestnancov, riadenie konkurzov.
• Normy a normatívy v živočíšnej výrobe.
• Zootechnika.
• Chov hospodárskych zvierat a živočíšna produkcia.
• Výživa, kŕmenie a napájanie hospodárskych zvierat.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Spôsoby riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe.
• Stroje, zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Ekonomika a manažment živočíšnej výroby.
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Existujúci právny rámec živočíšnej poľnohospodárskej výroby v EÚ a SR.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK