Inseminačný technik

Pracovná náplň
Inseminačný technik zabezpečuje proces inseminácie v rámci reprodukčného procesu a aplikáciu biotechnických metód pri realizácii šľachtiteľských programov u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat. Poskytuje praktické informácie chovateľom v oblasti reprodukcie a šľachtenia, v oblasti biologických a technologických základov chovu, výživy a odchovu zvierat.
Odborné zručnosti
• Zabezpečovanie inseminácie a aplikácie biotechnických metód pri dodržovaní daných technologických a hygienických postupov.
• Posudzovanie zdravotného stavu, hmotnosti, veku, výživového stavu a pôvodu zvierat určených na plemenitbu.
• Analýza plodnosti, rozbor výsledkov reprodukcie a zisťovanie príčin zhoršenej plodnosti vrátane návrhu opatrení slúžiacich k zlepšeniu reprodukčných ukazovateľov.
• Zabezpečovanie inseminácie a aplikáciu embryí inseminačnou technikou u hospodárskych zvierat.
• Spolupráca pri zabezpečovaní a riadení reprodukčného procesu vrátane tvorby individuálnych pripárovacích plánov.
• Manuálne alebo sonografické vyšetrenie a kontrola reprodukčných orgánov plemenníc určených na zistenie účinnosti zapúšťania alebo na zistenie gravidity.
• Určenie štádií reprodukčných cyklov plemenníc.
• Vyšetrovanie úspešnosti oplodnenia alebo niektorých reprodukčných porúch plemenníc (manuálne, sonograficky).
• Laboratórne práce súvisiace s vyšetrením oplodňovacej schopnosti inseminačných dávok a ďalších zárodočných produktov.
• Prevoz biologických kontajnerov (manipulácia s tekutým dusíkom).
• Konzervovanie a uchovávanie inseminačných dávok a embryí.
• Vedenie prvotnej evidencie a poskytovanie dát o reprodukcii zvierat oprávneným osobám.
• Vedenie a vyhodnocovanie plemenárskej evidencie a dokumentácie.
• Obsluha a práce so sondami pre aplikovanie inseminačných dávok, výplach a aplikovanie embryí.
• Posudzovanie chovného prostredia, technológie ustajnenia, kŕmenia.
Odborné vedomosti
• Genetika hospodárskych zvierat.
• Reprodukcia hospodárskych zvierat.
• Anatómia, fyziológia a morfológia hospodárskych zvierat.
• Postupy vyšetrovania hospodárskych zvierat.
• Sterilizácia a kastrácia hospodárskych zvierat.
• Zásady správnej výživy, kŕmenie a napájania hospodárskych zvierat.
• Zásady chovu hospodárskych zvierat a živočíšna produkcia.
• Obväzová technika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK