Technik údržby v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Technik údržby v potravinárskej výrobe operatívne rieši organizačné a prevádzkové problémy v potravinárskej výrobe. Spolupracuje na príprave podkladov v rámci výberu vhodných strojov a zariadení, zabezpečuje opravy existujúcich strojov, vykonáva údržbu a opravy výrobných a nevýrobných zariadení. Zabezpečuje plynulú výrobu, kontroluje dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.
Odborné zručnosti
• Kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk.
• Zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe.
• Príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie.
• Orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe.
• Vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe.
Odborné vedomosti
• Potravinárske a krmivárske technológie.
• Ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby.
• Všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Zásady prevádzkovej kontroly.
• Tvorba kalkulácií a rozpočtov.
• Právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie.
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK