Technik kontroly v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Technik kontroly v potravinárskej výrobe zabezpečuje a organizuje systémy riadenia a posudzovania kvality v potravinárskej výrobe. Vykonáva metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v potravinárstve.
Odborné zručnosti
• Koordinovanie riadenia kvality, normalizácia skúšobníctva v potravinárskej výrobe.
• Spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a technologických procesov v potravinárskej výrobe.
• Spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v potravinárskej výrobe.
• Stanovovanie spôsobu hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v potravinárstve.
• Zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality.
• Vyhodnocovanie systémov riadenia v organizácii potravinárskej výroby.
Odborné vedomosti
• Analýza potravín a krmív.
• Doplnkové látky (aditíva), kŕmne suroviny, ich skladovanie.
• Hygiena potravín, výroby krmív a výživy zvierat.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív.
• Mlynárska technológia.
• Potravinárska a krmivárska chémia.
• Potravinárske a krmivárske suroviny, ich skladovanie.
• Systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve a krmivárstve.
• Technológia spracovania surovín a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
• Technológia výroby potravín a nápojov.
• Hodnotenie a posudzovanie kvality potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu.
• Základy potravinárskych a krmivárskych technológií, základné druhy strojov a zariadení.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK