Technológ v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Technológ v potravinárskej výrobe stanovuje technologické postupy a zabezpečuje výrobné operácie v potravinárskej prevádzke podľa rámcových pokynov alebo štandardných postupov. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov a procesov v potravinárskej výrobe a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy.
Odborné zručnosti
• Vykonávanie technického dozoru na pracoviskách potravinárskej výroby.
• Vykonávanie technických skúšok v potravinárskej výrobe.
• Stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu.
• Stanovovanie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé úseky potravinárskej výroby.
• Stanovovanie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre typovo opakovanú potravinársku výrobu.
• Spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v potravinárskej výrobe.
• Vedenie technickej dokumentácie potravinárskej výroby.
Odborné vedomosti
• Analýza potravín a krmív.
• Hygiena potravín, výroby krmív a výživy zvierat.
• Konzervárenská technológia.
• Potravinárska a krmivárska chémia.
• Potravinárske a krmivárske suroviny, ich skladovanie.
• Technológia spracovania surovín a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
• Technológia výroby potravín a nápojov.
• Hodnotenie a posudzovanie kvality potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu.
• Základy potravinárskych a krmivárskych technológií, základné druhy strojov a zariadení.
• Ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK