Technik v rastlinnej výrobe

Pracovná náplň
Technik v rastlinnej výrobe koordinuje, riadi a zabezpečuje prevádzku v rastlinnej výrobe. Riadi stanovené technologické postupy pri pestovaní plodín v semenárstve, zeleninárstve a ovocinárstve. Organizuje, riadi a kontroluje technologické procesy pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín.
Odborné zručnosti
• Koordinácia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby.
• Určenie spôsobov pestovania poľnohospodárskych plodín na vymedzených plochách.
• Posudzovanie kvality pôdy na pestovanie rôznych druhov poľnohospodárskych plodín a procesu ich rastu a zretia.
• Zabezpečovanie nákupu osív, krmív, hnojív a poľnohospodárskej techniky používanej v rastlinnej výrobe.
• Stanovovanie a aplikácia technologických postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce).
• Špecializované odborné práce na úseku rastlinnej výroby, napr. zriaďovanie a zostavovanie obchodných, ekonomických a prevádzkových podkladov na zúčtovanie, kalkuláciu, rozbory a pod.
• Stanovovanie cien a zabezpečovanie nadväznosti rastlinnej výroby na živočíšnu výrobu, technický úsek a pod.
• Zostavovanie osevných plánov a plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie.
• Vedenie prevádzkovej dokumentácie v rastlinnej výrobe.
• Evidencia držby pôdy a využívania pôdy v rastlinnej výrobe.
• Spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v rastlinnej produkcii.
• Využitie, údržba, diagnostika a opravy poľnohospodárskej techniky.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pedológia.
• Všeobecné poľnohospodárstvo.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Technologické postupy spracovania pôdy.
• Ekonomika a manažment rastlinnej výroby.
• Postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe.
• Osevné postupy, výživa a hnojenie rastlín a poľnohospodárskych plodín.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Choroby a škodcovia rastlín a poľnohospodárskych plodín a ochrana proti nim.
• Využívanie, údržba, diagnostika a opravy poľnohospodárskej techniky v rastlinnej produkcii.
• Poľnohospodárska technika a zariadenia používané v rastlinnej produkcii a ich obsluha.
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK