Vedúci strediska v poľnohospodárstve

Pracovná náplň
Vedúci strediska v poľnohospodárstve riadi, usmerňuje a koordinuje prácu určeného strediska a realizuje opatrenia na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby. Plánuje a realizuje poľnohospodárske činnosti na zverenom úseku podľa platnej legislatívy a najnovších technologických poznatkov. Vo výrobnom procese riadi činnosti s maximálnou hospodárskou efektivitou pri dodržiavaní zásad trvale udržateľného rozvoja.
Odborné zručnosti
• Kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v poľnohospodárskej výrobe.
• Kontrola zabezpečenia realizácie opatrení proti vzniku škôd.
• Vedenie hospodárskej evidencie a vyhotovovanie výkazov o práci v poľnohospodárskom stredisku.
• Zabezpečenie a kontrola plnenia operatívnych plánov.
• Spracovanie podkladov na tvorbu výrobno-prevádzkových plánov.
• Zabezpečovanie ochrany poľnohospodárskych plodín a živočíchov proti abiotickým a biotickým činiteľom.
• Zabezpečovanie nákupu zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu.
• Zabezpečovanie nákupu osív, krmív, hnojív a poľnohospodárskej techniky používanej v rastlinnej výrobe.
• Evidencia a uchovávanie dát o poľnohospodárskej produkcii pomocou výpočtovej techniky.
• Evidencia držby pôdy a využívania pôdy v poľnohospodárskej výrobe.
• Zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v poľnohospodárskej výrobe.
Odborné vedomosti
• Technológie a technologické postupy v rastlinnej výrobe.
• Technológie a technologické postupy v živočíšnej výrobe.
• Normy a normatívy v poľnohospodárstve.
• Štátna správa a právne predpisy v poľnohospodárstve.
• Technológia zberu úrody.
• Organizácia poľnohospodárskych činností.
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi.
• Všeobecné poľnohospodárstvo.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Ekonomika a manažment.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Chov hospodárskych zvierat a živočíšna produkcia.
• Moderné metódy uplatňované v chove hospodárskych zvierat.
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory živočíšnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK