Predseda družstva

Pracovná náplň
Predseda družstva riadi a organizuje bežnú činnosť. Kontroluje a koordinuje jednotlivé pestovateľské a zberové práce v rastlinnej produkcii ako aj chovateľské práce v živočíšnej výrobe. Priamo riadi výrobný proces v družstve s cieľom o čo najvyššiu efektivitu a produkciu.
Odborné zručnosti
• Komplexné riadenie poľnohospodárskej výroby. • Riadenie komplexných poľnohospodárskych prác. • Riadenie a stanovovanie technologických postupov a výrobných technických podmienok. • Zabezpečovanie procesu kooperácie rastlinnej výroby so živočíšnou výrobou. • Zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien vo výrobných činnostiach. • Plánovanie a riadenie obchodných činnosti v rastlinnej výrobe. • Vypracovanie žiadostí o poľnohospodárske dotácie. • Vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní. • Dohadovanie zákaziek a uzatváranie dodávateľsko-odberateľských zmlúv na zabezpečenie technických podmienok prevádzky strojov (pohonné hmoty, náhradné diely, opravy u iných subjektov). • Spracovanie prevádzkovej dokumentácie, výkazov a evidencií. • Zabezpečovanie odbytu poľnohospodárskej produkcie. • Kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov.
Odborné vedomosti
• Manažment. • Vedenie pracovného kolektívu. • Plánovanie ľudských zdrojov v organizácii. • Normy a normatívy v poľnohospodárskej výrobe. • Postupy, riadenie a plánovanie v poľnohospodárskej výrobe. • Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat. • Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby. • Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe. • Ekonomika a manažment. • Hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov. • Personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania. • Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. • Výber zamestnancov, riadenie konkurzov. • Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby. • Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK