O projekte

Prioritným, najdôležitejším zámerom projektu je zatraktívnenie zamestnaní v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárstva a podpora ďalšieho pozitívneho rozvoja cezhraničnej spolupráce – v tomto konkrétnom prípade medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 - 2013 podľa nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja je podpora zameraná najmä na:

1. Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom podpory podnikania, špeciálne rozvoja malého a stredného podnikania (MSP), cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu,

2. podporu a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík,

3. podporu prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami,

4. zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení,

5. rozvoj spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

Prihraničné regióny môžu využiť aj Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý slúži na podporu európskej politiky v oblasti rozvoja vidieka. Preto sa z fondu financujú programy rozvoja vidieka v členských štátoch a regiónoch Európskej únie. Programy sú vytvárané v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi, pričom sa v nich zohľadňujú strategické usmernenia pre politiku rozvoja vidieka, ktorú prijala Rada, a priority ustanovené v národných strategických plánoch.

Počas programového obdobia 2007 - 2013 sa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka sústreďuje na tri hlavné ciele:

1. Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva,

2. zlepšenie životného prostredia a správy vidieka,

3. zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

Cezhraničná spolupráca v oblasti trhu práce zároveň rešpektuje významné medzinárodné dokumenty:

• Rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov zo dňa 22. apríla 2013 (2013/308/EÚ), ktoré poskytujú členským štátom presné smerovanie, pokiaľ ide o zvyšovanie účasti na trhu práce, znižovanie štruktúrnej nezamestnanosti a rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce;

• Odporúčanie Rady týkajúce sa národného programu reforiem Slovenska na rok 2013, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2012 – 2016 zo dňa 9. júla 2013 (2013/C 217/18) s cieľom zaviesť opatrenia na zvýšenie administratívnej kapacity verejných služieb zamestnanosti, zlepšiť zameranie, navrhovanie a hodnotenie aktívnych politík trhu práce, a to najmä pre mládež a dlhodobo nezamestnaných;

• Iniciatívu Európskej komisie „Príležitosti pre mladých“ zo dňa 20. decembra 2011 (KOM(2011) 933) zameranú na riešenie vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí;

• Odporúčanie rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí, ktorej hlavným cieľom je investovať do ľudského kapitálu mladých Európanov v súčasnosti privedie dlhodobé výhody a prispeje k udržateľnému a inkluzívnemu hospodárskemu rastu;

• Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti zo dňa 23. novembra 2010 (KOM(2010) 682) na podporu vytvárania pracovných miest, pre lepšie fungovanie trhov práce, kvalifikovanejšiu pracovnú silu, kvalitnejšie pracovné miesta a lepšie pracovné podmienky;

• Závery Rady Európskej únie poskytujúce rámec pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 zo dňa 2. septembra 2011 (2011/C 258/04);

Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci, ktorý na Slovensku vstúpil do platnosti 2. mája 2000 vymedzuje ciele Rady Európy, ktorými sú prehlbovanie jednoty jej členov a vzájomnej spolupráce medzi nimi.

Internetová aplikácia slúži najmä na propagáciu a popularizáciu poľnohospodárstva a potravinárstva s vysokým využitím v oblasti vzdelávania, poskytovania informačných a odborných poradenských služieb zamestnanosti. To vytvára priestor pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, zlepšenie kooperačnej činnosti komôr v Slovenskej republike a v Maďarsku. Záujemcom z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pomôže nájsť uplatnenie na oboch stranách hranice a rovnako môže pomôcť aj pri mobilite finančného, technického aj ľudského kapitálu. Vďaka webovej stránke vznikne účinný regionálny nástroj na znižovanie nezamestnanosti pre uchádzačov o zamestnanie.

Internetová aplikácia umožňuje nahlásiť voľné pracovné miesta zo strany zamestnávateľov, umožňuje používateľom vytvoriť osobný profil, kde je možné uviesť všetky relevantné informácie z pohľadu oslovenia zamestnávateľov a získania vhodného pracovného miesta. Používateľom ďalej umožňuje reflektovať na jednotlivé voľné pracovné miesta, taktiež prihlásiť sa na vzdelávacie programy vhodné pre pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vzdelávacím inštitúciám umožňuje uverejňovať ponuky vzdelávacích programov.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK