Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)

SPPK je samosprávna organizácia v SR, ktorá združuje podnikateľov v poľnohospodárstve, potravinárstve i službách pre agropotravinársky komplex, čo utvára dostatočne širokú platformu na riešenie zásadných otázok, tvorbu odborných stanovísk a formulovanie spoločnej stratégie postupu voči štátnej správe, zákonodarným orgánom i zahraničným inštitúciám a organizáciám. SPPK realizuje úlohy na dvoch úsekoch: Potravinárstvo a Obchod a Poľnohospodárstvo a služby.

Pri ovplyvňovaní tvorby legislatívnych noriem, rámcujúcich podnikateľské prostredie, a pri presadzovaní svojich požiadaviek SPPK komunikuje s orgánmi štátnej správy i parlamentom. V snahe o skvalitňovanie podnikateľského prostredia podpísala rámcovú dohodu o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktorá sa v praxi dopĺňa čiastkovými rámcovými dohodami na konkrétne aktivity a zámery.

V súčinnosti so štátnymi inštitúciami SR SPPK organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy. Za dôležitú považuje tiež spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku.

V záujme účinného presadzovania záujmov svojich členov podnikateľov na pôde a vo výrobe potravín je SPPK členom Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA), Generálnej konfederácie poľnohospodárskych družstiev v EÚ (COGECA) a Konfederácie potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA).

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK